تیم آپومد در تلاش است بستری مناسب را در همه زمینه های پزشکی و سلامت فراهم نماید.